Výhradní distributor SEDUCANTO 0 Kč

Informace o zpracování osobních údajů

S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů a na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) informujeme o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek Poo-Pourri.cz.

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Seducanto s.r.o. se sídlem Žitomírská 685/6, Praha 10 - Vršovice, 101 00, IČ: 2841932, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224345 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Žitomírská 685/6, Praha 10 - Vršovice, 101 00, adresa elektronické pošty info@poo-pourri.cz, telefon 777 134 637.

Důvody zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případech, kdy k tomu máme legitimní důvody a jednoznačné zákonné oprávnění, a pouze v rozsahu nutném pro splnění účelu, za nímž jste nám je poskytli. V obvyklých případech půjde o zpracování osobních údajů, které:

 • je nutné k plnění uzavřené smlouvy nebo pro její uzavření;
 • probíhá na základě našeho oprávněného zájmu;
 • se děje na základě souhlasu, který jste nám udělili; nebo
 • je vyžadováno pro splnění naší zákonné povinnosti (ve výjimečných případech).

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu zboží v na www.poo-pourri.cz bude společnost Seducanto s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost Seducanto s.r.o provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

Společnost Seducanto s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost Seducanto s.r.o. provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu.

E-mailové adresy zákazníků, kteří nakoupí na e-shopu www.poo-pourri.cz zpracovává společnost Seducanto s.r.o. dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s nákupem. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti Seducanto s.r.o. spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu nákupu od zákazníků a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.

Zpětnou vazbu bude společnost Seducanto s.r.o. zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem nákupu na e-shopu společnosti Seducanto s.r.o. Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu citovaného zákona. Dotazník bude v souvislosti s příslušným nákupem na e-shopu společnosti Seducanto s.r.o. zaslán zákazníkům vždy dvakrát. Po druhém odeslání dotazníku na e-mailovou adresu zákazníka bude tato anonymizována tak, aby již nebyla použitelná a následně také smazána.

Společnost Seducanto s.r.o. bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby. V případě služby Ověřeno zákazníky je touto třetí osobou společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727.

Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na www.poo-pourri.cz bude společnost Seducanto s.r.o. zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení. Tyto poskytnuté osobní údaje bude společnost Seducanto s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Seducanto s.r.o.), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu o zasílání newsletteru společností Seducanto s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů vyplněním a odesláním svoji e-mailové adresy přes formulář na stránkách Poo-Pourri.cz.

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám zasílat newsletter s nabídkami. Zpracování údajů probíhá na základě našeho oprávněného zájmu.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu.

Zpracování osobních údajů poskytnutých ve formulářích "Dotaz na produkt" a "Kontaktujte nás"

Prostřednictvím formuláře máte možnost uvést svoje osobní údaje, které slouží pro vyřízení Vašeho dotazu, žádosti či stížnosti. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, bez jejich uvedení však nejsme schopni Vás kontaktovat. Zpracování údajů probíhá na základě našeho oprávněného zájmu.

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 1 rok.

Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na webové stránky Poo-Pourri.cz jsou zpracovávány protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Seducanto s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu. Společnost Seducanto s.r.o. zpracovává následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti Seducanto s.r.o. navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Osoby zajišťující dodání zboží či realizaci plateb - příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

Osoby zajišťující chod webu - v současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky.

Osoba zajišťující rozesílání emailů - může dojít k tomu, že rozesíláním e-mailů pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaši emailovou adresu.

Orgány státní správy či samosprávy - zákonné důvody

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Seducanto s.r.o. službu Google Analytics vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti Seducanto s.r.o. nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá společnost Seducanto s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti Seducanto s.r.o. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.

Užívání sociálních pluginů

Webové stránky společnosti Seducanto s.r.o. obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností Seducanto s.r.o., která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

Práva subjektů údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.