Výhradní distributor SEDUCANTO 0 Kč

Obchodní podmínky

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Seducanto s.r.o. se sídlem Žitomírská 685/6, Praha 10 - Vršovice, 101 00, IČ: 2841932, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224345, upravují a upřesňují práva a povinnosti při uzavírání kupních smluv mezi internetovým obchodem www.poo-pourri.cz (dále jen prodávající) a jinými fyzickými či právnickými osobami (dále jen kupující).

1.2 Je-li kupujícím fyzická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). Je-li kupujícím právnická osoba (podnikatel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Vše ve znění novel.

1.3 Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou vždy vyhotoveny v českém jazyce. Pokud tomu nebrání okolnosti, lze dle dohody uzavřít kupní smlouvu i v jiném jazyce. Pokud kupní smlouva obsahuje mezinárodní prvek, řídí se vzniklý právní vztah vždy českým právem.

1.4 Prodávající si vyhrazuje právo upravovat či průběžně doplňovat znění obchodních podmínek.

1.5 Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující s uvedenými obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito informacemi seznámit před uzavřením kupní smlouvy.

1.6 Obchodní podmínky jsou veřejně k dispozici on-line na adrese www.poo-pourri.cz a kupujícímu je umožněno je reprodukovat či archivovat.

2 Uživatelský účet

2.1 Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace nebo si založit uživatelský účet. V obou případech je kupující povinen uvádět plně a pravdivě všechny údaje. Údaje vedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoli změně aktualizovat.

2.2 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Tyto údaje zná pouze kupující a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení mlčenlivosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.3 Prodávající má právo uživatelský účet zrušit a to zejména v případě, že jej kupující dlouhodobě nevyužívá nebo úmyslně poruší tyto obchodní podmínky.

2.4 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

3 Nabídka zboží a jeho cena

3.1 Nabídka zboží a jeho ceny jsou platné v okamžiku vytvoření objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo nabídku zboží i ceny upravovat a měnit.

3.2 Limitované edice produktů doplňují stálou nabídku zboží pouze v určeném čase a do vyprodání zásob.

3.4 Ceny zboží jsou na internetových stránkách uváděny v českých korunách a včetně aktuální odpovídající sazby DPH. Platby za doručení objednávky jsou účtovány zvlášť.

4 Doprava a platba

4.1 Doprava je realizována dopravcem PPL (Soukromý balík) a Českou poštou (Balík do ruky, příp. Doporučené psaní) a skrze výdejní místa Zásilkovna.cz. Objednávky hrazené dobírkou jsou kompletovány a odesílány bez odkladu, je-li objednané zboží skladem. Objednávky hrazeny bankovním převodem jsou vyřizovány ihned po obdržení platby na účet, je-li objednané zboží skladem. V případě, že objednávka zahrnuje produkt, který z nějakého důvodu nelze vyexpedovat, dohodne se prodávající na dalším postupu s kupujícím individuálně. V případě objednávky na 1100 Kč je doprava v rámci ČR zdarma.

4.2 Platby jsou akceptovány trojím způsobem: kartou, dobírkou nebo převodem na účet.
Obecné platební údaje jsou: Komerční banka a.s., Praha 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07. Číslo účtu: 107-7131680247/0100 pro platby v rámci ČR, IBAN: CZ7501000001077131680247, BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX, vedený v CZK pro platby ze zahraničí.

4.3 Přehled Doprava a platba:

V rámci České republiky

DopravcePřepravaDobírka
Česká pošta43 Kč s DPH30 Kč s DPH
Česká pošta - balík do ruky120 Kč s DPHv ceně
Zásilkovna.cz59 Kč s DPH14 Kč s DPH
PPL112 Kč s DPH31 Kč s DPH

Na Slovensko

Vzhledem k vysokým cenám u České pošty zasíláme na Slovensko pouze se službou Zásilkovna. Přejete-li si platit převodem v EUR, kontaktujte nás pro přepočet Vaší objednávky z CZK do EUR. Zákazníci ze Slovenska mohou nakupovat také v prodejnách a eshopu firmy FAnn.sk

DopravcePřepravaDobírka
Zásilkovna.cz97 Kč s DPH17 Kč s DPH


5 Vytvoření a vyřízení objednávky/uzavření kupní smlouvy

5.1 Kupující je v průběhu vytváření objednávky informován prostřednictvím internetového obchodu o vlastnostech, způsobu použití i ceně výrobků. Prodávající není povinen informovat kupujícího o skutečnostech, které jsou zřejmé nebo obecně známé. Odesláním objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující tak stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami plně seznámil a akceptuje je v plném rozsahu.

5.2 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Je-li objednávka úspěšně vytvořena a doručena prodávajícímu, obdrží kupující obratem automaticky její souhrn a potřebné platební údaje. Nestane-li se tak, je v zájmu kupujícího obrátit se neprodleně na prodávajícího s cílem ověřit úspěšné přijetí objednávky a její další zpracování. Kupující je poté opět informován emailem o úspěšném vyřízení objednávky a jejím odeslání.

5.3 Stornování objednávky ze strany kupujícího je, v procesu zpracovávání objednávky do jejího předání dopravci, možné bez jakékoli sankce nebo poplatku. Prodávající může objednávku stornovat a vytvořit znovu dle požadavků kupujícího nebo v případě chybných údajů a nutných oprav. Prodávající se zavazuje kupujícího kontaktovat vždy, vyžaduje-li situace úplné zrušení existující objednávky.

5.4 Kupní smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Na žádost kupujícího mu může být kupní smlouva zpětně doložena.

6 Odstoupení od smlouvy

6.1 Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

6.2 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky že s touto formou vrácení souhlasí anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.

6.3 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

6.4 Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám.

6.5 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7 Odpovědnost za vady a záruka zboží

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2 Postup při reklamaci

Kupující má právo uplatnit odpovědnost za vady do 24 měsíců od převzetí zboží. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu. Informujte nás telefonicky, e-mailem, či písemně. Zajistěte prokázání uzavření kupní smlouvy např. fakturou či prodejním dokladem. Pro účely reklamačního sdělení musí kupující použít Reklamační list, který je ke stažení na webových stránkách prodejce www.poo-pourri.cz. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené ve faktuře nebo v sekci kontakt. Reklamaci je možné oznámit prodávajícímu poštou nebo emailem, přičemž reklamované zboží je potřeba poslat zpět prodávajícímu. Pouze v ojedinělých případech a po vzájemné domluvě kupujícího a prodávajícího, může být povoleno neposílat reklamovaný produkt zpět. V případě uznání reklamace budou nezbytně nutné náklady na dopravu plně hrazeny prodávajícím.

7.3 Záruční podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2095 - § 2117 a  2165 - § 2174  občanského zákoníku). Tyto jsou níže podrobně specifikovány:

Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz záruka za jakost). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě (dále jen potvrzení), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce

Právo z vad nelze uplatnit v těchto případech:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

  • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Toto platí i pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka (dále viz záruka za jakost).

Věc je vadná, není-li dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení anebo v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedená záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

8 Ochrana osobních údajů

8.1 Kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely realizace kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu či zasílání informací a obchodních sdělení. Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou dopravce.

8.2 Kupující má právo vyžádat u prodávajícího informace o způsobu využití osobních údajů, případně požádat o odstranění údajů z databáze.

9 Kontaktní údaje

9.1 Doručovací adresa kanceláře internetového obchodu: Žitomírská 685/6, Praha 10-Vršovice, 101 00

9.2 Adresa elektronické pošty: info@poo-pourri.cz

9.3 Telefonní kontakt kanceláře internetového obchodu: +420777134637

9.4 Odpovědná kontaktní osoba internetového obchodu: Aneta Kračmarová

10 Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího nebo jakéhokoli jiného uživatele webové stránky, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, jejichž aktuální plné znění je k dispozici zde.

11 Ostatní ujednání

11.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku.

11.2 V případě, že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 23. 11. 2017.

 

 

VZOR reklamačního listu

Reklamující

Jméno: ...................................
Adresa: ...................................
Telefon: ...................................
E-mail: ...................................

Dodavatel

Seducanto s.r.o. se sídlem Žitomírská 685/6, Praha 10 - Vršovice, 101 00, IČ:
2841932, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224345

Číslo prodejního dokladu: ................................... Datum prodeje: (*1) ...................................
Označení reklamovaného zboží (předmět reklamace): ...................................
Velikost: .........................................................
Cena zboží: .................................................
Popis závady:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................

Navrhovaný způsob reklamace: (*2)

a) Výměna zboží
b) Vrácení peněz
c) Jiný (popište) …………………………………………………………………………………………

Spotřebitel prohlašuje, že závada na předmětu reklamace nevznikla jeho zásahem či zaviněním, případně že závadu svou nedbalostí neumožnil.

 

................................................................
Datum a podpis reklamujícího

*1 na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění
*2 nehodící se škrtněte